گونه‌شناسی تطبیقی عذاب برزخی و اخروی از نگاه روایات تفسیری

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : مجید مرادی
پديدآورنده : محسن رفیعی

سال / شماره پیاپی / صفحه 101-122

چکیده :

برزخ و آخرت، هم قرارگاه انسان‌هایی است که مسیر قرب الهی و کمال را پیموده، به سعادت نایل می‌گردند؛ و هم قرارگاه آنانی است که از بندگی خدا روی برتافته، راه گنه‌کاری و زشت‌کاری را در پیش‌گرفته و دچار کیفر الهی می­شوند.
این پژوهش عهده‌دار گونه‌شناسی تطبیقی عذاب­های روحانی و جسمانی در برزخ و آخرت، آن‌هم از دیدگاه روایات و تفاسیر است.
از برجسته­ ترین نتایج پژوهش حاضر این است که سطح عذاب در عالم برزخ نسبت به آخرت از شدت کم‌تری برخوردار است و مشمولان عذاب الهی دریک دسته‌بندی منظم قرار می­گیرند.
این مقاله به روش توصیف و تحلیل محتوای آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت نگاشته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عذاب؛ برزخ؛ آخرت؛ روایات تفسیری