کنگره های مؤسسه دارالحديث

آدرس پایگاه : www.hadithcongresses.ir
وابسته به : مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
زبان : فارسی، عربی، انگلیسی
ایمیل : Info@Hadithcongresses.ir

کنگره های مؤسسه دارالحديث

سامانۀ اینترنتی متمرکز، برای معرفی و عرضۀ روشمند مجموعه آثار، فعالیت ها و برنامه های کنگره هاي موسسه در فضای اینترنت؛
دسترسی آسان کاربران علاقه مند به آثار کنگره ها؛
ایجاد علقه و ارتباط هدفمند بین کنگره های برگزار شده و آینده.
این پایگاه، به سه زبان: فارسی، عربی و انگلیسی طراحی شده است