نشریه سنجه پیش شماره دوم

نشریه سنجه پیش شماره دوم

مجلّه معرفی و نقد کتاب های دینیِ عمومی
پیش شماره 2 / بهار 95 / 56 صفحه

عنوان

پدید آورنده

۱

گفتگوی ویژه:

ادبیات کودک، تربیت دینی ، در گفتگو با مصطفی رحماندوست

مصطفی رحماندوست

۲

یادداشت های نظری:

لزوم بهره گیری از ظرفیت های نمایشگاه کتاب کودک بلونیا

تولید کتاب و قانون کشش خلّاق

محمّدتقی سبحانی نیا

مصطفی پورنجاتی

۳

پرونده کتاب های کودک، نوجوان، جوان:
نگاهی به دو مجموعه شعر نوجوان با موضوع انتظار

باران صبح روشن

صبح حرم

یحیی علوی فرد

علی باباجانی

یحیی علوی فرد

۴

پرونده کتاب های جوان:

قصه های واقعی

حرف هایی از دل زندگی نویسنده

هر روز با بال های الهی

دورشدن از حرف های کلیشه ای و نخ نما

تبسّم های درس آموز

زهره سادات میرعارفین
سیّدسعید هاشمی

خسرو هدایت

رقیه ندیری

حسین پورشریف