جهل (بخش دوم) - صفحه 1

فصل يازدهم: جاهليت نخست

11 / 1

معناى جاهليت

قرآن

«و شما [اى همسران پيامبر] در خانه هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليّتِ نخست ، زينت هاى خود را آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستاده اش را فرمان بريد. خدا فقط مى خواهد آلودگى را از شما خاندان [ پيامبر ] بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند» .

«و به آنان كتاب هايى نداده بوديم كه آنها را بخوانند و پيش از تو هشدار دهنده اى به سويشان نفرستاده بوديم» .

«و آن دم كه [ موسى را ] ندا در داديم، تو در جانب طور نبودى ؛ ولى [ اين دانستن تو ، ]رحمتى است از پروردگار تو، تا قومى را كه هيچ هشدار دهنده اى پيش از تو برايشان نيامده است ، بيم دهى . باشد كه آنان پند پذيرند» .

حديث

۱۸۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :[ دوران قبل از اسلام ،] به جهت سستىِ كارها و نادانى مردمان آن ، جاهليّت ناميده شد . . . . به درستى كه اهل جاهليّت ، غير خدا را پرستش كردند و آنان دورانى داشتند كه آن را سر كنند و به پايانش برسند .
كيفر آنان ، تا روز رستاخيز به تأخير افتاده است . خداوند ، آنان را از روى توان و بزرگى و عزّتش ، مهلت داد . پس نيرومندان ، بر ضعيفان پيروز شدند و بزرگان ، كوچك ها را در اين دوران خوردند .

صفحه از 36