تحلیل مفهومی «لا اکراه فی الدین» و نظریه «آزادی و مسئولیت عقیده»

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر
پديدآورنده : کاظم قاضی زاده

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

آیه 256 سوره بقره از «عدم اکراه در دین» سخن گفته که مدلول آن مورد مناقشه مفسران است. پژوهش حاضر،‏ به بررسی آیه با توجه به ظهور،‏ فضای نزول،‏ استعمالات و فهم صحابه و تابعان می‌پردازد. این مقاله پس از بررسی واژگان،‏ اسباب نزول و روایات،‏ نظریه «آزادی و مسئولیت عقیده» را با برداشت از آیه،‏ مطرح می‌کند. در «لا اکراه فی الدین»،‏ هرگونه اکراهی برای قبولاندن اعتقادات دینی،‏ نفی و نهی شده و علت آن،‏ روشنی عقلی مسیر «رشد» از «غیّ» و منافات اکراه با امتحان و اختیار،‏ شمرده‌شده است. بنابراین آیه بر آزادی فکر و عقیده دلالت دارد،‏ اما مجوزی برای فرار از مسئولیت صادر نمی‌کند؛ بلکه برعکس،‏ همه مسئولیتِ آزادی در فکر و عقیده را متوجه انسان می‌داند.

کلیدواژه‌های مقاله :اکراه در دین،‏ آزادی در اسلام،‏ جهاد،‏ غرر آیات،‏ تفسیر موضوعی.