زنان پیامبر(ص) جزء اهل بیت(ع)؟!

پرسش :

آیا نمی توان گفت: اهل بیت شامل زنان پیامبر(ص) و غیر آنان می شود؟پاسخ :

گفته شده:

مراد از «اهل بیت» در آیه تطهیر، خصوص زنان پیامبر(ص) نیست؛ بلکه مراد زنان پیامبر(ص) به همراه شخص پیامبر(ص) است؛ چرا که مراد از بیت، خانۀ ظاهری (سنگ و چوب) است، نه بیت قرابت و نسب،[۱]یا این که مراد از «اهل بیت»، زنان پیامبر(ص)، علی، فاطمه و حسنین هستند.[۲]از این رو، در هر دو فرض، از باب تغلیب ضمیر مذکّر «کُم» استعمال شده است.[۳]

پاسخ

اوّلاًهیچ دلیل محکمیبرای ورود زنان پیامبر(ص) در مصداق «اهل بیت» در این آیه نداریم و سیاق یا آیات مشابه، نمی تواند دلیل این مدّعا باشد.

ثانیاً دلائلی وجود دارند که نشان می دهند زنان پیامبر(ص) قطعاً خارج هستند، از جمله روایات مبیّن «اهل بیت» در آیه، روایات سؤال امّ سلمه از پیامبر(ص) و نیز اقدام پیامبر(ص) بعد از نزول آیۀ تطهیر.

ثالثاً همین دو دلیل و دلائل دیگری که در کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث آورده ایم،[۴]به روشنی نشان می دهند که مراد از «بیت»، بیت رسالت و نبوّت است.


[۱]. ر. ک: تفسیر الآلوسی: ج۱۱ ص۱۹۴.

[۲]. مفاتیح الغیب: ج۲۵ ص۱۶۸.

[۳]. تفسیر القرطبی: ج۱۴ ص۱۸۳.

[۴]. ر. ک: اهل بیت علیهم السلام در قرآن و حدیث: ص۱۳ ـ ۱۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت