نگاهی به دو مجموعه شعر نوجوان با موضوع انتظار

نشریه : سنجه

نویسنده : پديدآورنده : یحیی علوی فرد

سال / شماره پیاپی / صفحه 22/27

چکیده :

انتظار از دیرباز در شعر شاعران شیعی ایران موج میزده است.
این موضوع در شعر شاعران کودک و نوجوان نیز فراوان به چشم میخورد و بیشترین شعرهای آیینی شاعران کودک، شعرهایی است که در بارۀ انتظار و حضرت مهدی (عج) سروده شده است.
کجاست رد پای تو؟
این مجموعه، شامل 23 شعر از هجده شاعر کودک و نوجوان به همراه معرفی اجمالی شاعران آن است.
پروانۀ باران
مجموعه شعر »پروانۀ باران«، شامل نوزده شعر از سیزده شاعر کودک و نوجوان است که آقای حمید هنرجو، آن را گردآوری کرده و انتشارات نبأ، به دست چاپ سپرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :کتاب کودک - نوجوان - انتظار