معنای فقه الحدیث

پرسش :

مفهوم اصطلاح "فقه الحدیث" چیست؟پاسخ :

آنچه به فهم محتوای حدیث یاری می رساند، «فقه الحدیث» یا «مبانی فهم حدیث» نامیده می شود و شرح متن حدیث و حل مشکلات آن را به عهده دارد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت