تحریف در احادیث

پرسش :

به چه دليل روايات اسلامي مورد تحريف واقع نشده است؟پاسخ :

هيچ يك از عالمان اسلامي معتقد به تحریف نشدن احادیث نيستند و علم رجال برای همین پایه ریزی شده تا احادیث جعلی از غیر جعلی شناسایی شوند. همچنین تقسیم احادیث به چهار گروه ضعيف ، ثقه، حسن و صحيح به جهت تحریفاتی است که در حدیث راه یافته است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :