شیرخوارگی امام حسین(ع)

پرسش :

آیا امام حسین (ع) به صورت طبیعی از مادر خویش حضرت فاطمه(س) شیر خورده است یا از دایه استفاده کردند یا از هیچ بانویی شیر نخورده است؟پاسخ :

احادیث در مورد تغذیه ی امام حسین(ع) در دوران شیرخوارگی، به چهار دسته تقسیم مى شوند:

۱. احادیثى که بر تغذیه امام حسین(ع) از انگشت ابهام پیامبر(ص) دلالت دارند.

۲. احادیثى که دلالت دارند پیامبر(ص)، امام حسین(ع) را از زبان خود، تغذیه کرده است.

۳. حدیثى که مى گوید استفاده امام حسین(ع) از انگشت پیامبر(ص)، به دلیل خشک شدن شیر مادرش فاطمه(س)بوده است.

۴. حدیثى که مى گوید امام حسن و امام حسین(ع) در شرایطى که مردم با کمبود آب مواجه بودند، از زبان پیامبر(ص) سیراب شدند.

با تأمّل در مضمون این احادیث، معلوم مى شود که مدلول آنها، قابل جمع است، بدین سان که اقدام پیامبر(ص) به دلیل خشک شدن شیر دخترش فاطمه(س) بوده و ایشان، گاه با انگشت ابهام خود و گاه با زبان مبارکش، فرزند دلبند خود را تغذیه کرده است.

همچنین جدا از این کار، در شرایطى که مسلمانان با مشکل کم آبى مواجه بوده اند، نوادگان خود را از زبان خویش، سیراب نموده است و این گونه معجزات و کرامات، از نظر ثبوتى، از شخصى مانند خاتم انبیا(ص) بعید نیست، هر چند از نظر اثباتى، به دلیلى قاطِع، نیاز است.

اگر گفته شود: «چرا چنین حادثه مهم و خارق العاده اى که طبعا براى نقل آن، انگیزه فراوان است، در منابع تاریخى و حدیثىِ غیر پیروان اهل بیت(ع) نیامده؟»، خواهیم گفت: اوّلاً این، موضوعى خصوصى در خاندان پیامبر(ص) بوده و تنها اهل بیتِ پیامبر(ص) از آن، خبر داشته اند. ثانیا بسیارى از حوادث صدر اسلام، تنها از طریق اهل بیت(ع) به ما رسیده است و نقل نشدن، دلیل عدم وقوع نیستپاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت