غریب القرآن، ابان بن تغلب

نشریه : تفسیر اهل بیت (علیهم السلام)

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین مدنی

سال / شماره پیاپی / صفحه 142-176

چکیده :

این نوشتار بر آن است تا جایگاه ابان بن تغلب را در تفسیر قرآن بیان، و ویژگی‌های تفسیر «غریب القرآن» یا «معانی القرآن» وی را بازگو نماید.

کلیدواژه‌های مقاله :ابان بن تغلب؛ تفسیر قرآن؛ غریب القرآن؛ معانی القرآن؛ واژگان قرآن