زهد

پرسش :

زهد یعنی چه؟پاسخ :

زهد ، در لغت ، به معناى بى میلى و بى رغبتى ، به طور مطلق است . یعنى در زبان عربى ، به هر بى میلى ، زهد گفته مى شود . ولى در اصطلاح احادیث اسلامى ، زهد به نوع خاصى از بى میلى اطلاق مى شود و آن ، بى میلى به امورى است كه راه رشد و تكامل را بر انسان مسدود مى كند و مانع شناخت حقایق مى گردد ، مانند بى میلى به ظلم .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت