در پرتو کلام حسینی (حکمت‌های اعتقادی 4) - صفحه 10

5 / 5

گريستن هنگام مرگ

۹۱.عيون أخبار الرضا عليه السلامـ به سندش ، از امام حسين عليه السلام ـ: چون وفات امام حسن عليه السلام در رسيد، گريست . به او گفته شد : اى فرزند پيامبر خدا! آيا مى گِريى ، در حالى كه چنين نسبتى با پيامبر خدا دارى؟ و پيامبر خدا ، آن سخنان [ستايش آميز] را درباره تو گفته است و بيست سفر ، پياده حج گزاردى و دارايى ات را سه بار با خدايت تقسيم كردى و حتّى كفش هايت را نيز بخشيدى؟!
امام حسن عليه السلام فرمود : «من براى دو چيز مى گِريم : وحشت قيامت و دورىِ دوستان» .

5 / 6

خانه عمل

۹۲.بستان الواعظين :گفته شده است كه امام حسين عليه السلام چون قبرها را مى ديد ، مى فرمود : «چه ظاهرِ زيبايى و چه مصيبت هايى در درون آنهاست! خدا را ، خدا را ، بندگان خدا ! سرگرِم دنيا نشويد كه قبر ، خانه عمل است . عمل كنيد و غفلت نورزيد و بخوانيد :
اى كه به دنيا سرگرم گشته استو درازى آرزو ، او را فريفته است!
مرگ ، ناگهان درمى آيدو قبر ، صندوق عمل است» .

صفحه از 21