در پرتو کلام حسینی (حکمت‌های اعتقادی 4) - صفحه 2

فصل پنجم : آخرت

5 / 1

ياد آخرت

۸۴.إرشاد القلوب :امام حسين عليه السلام فرمود : «اى آدمى زاده ! بينديش و بگو : كجايند پادشاهان دنيا و صاحبان آن ، كه آبادش كردند و در آن، جوى ها كَندند و درخت ها نشاندند و شهرها ساختند ؟! از آن ، دلگيرانه جدا شدند و به قومى ديگرش وا نهادند و ما نيز به زودى به آنها ملحق مى شويم .
اى آدمى زاده ! بر خاك افتادن (مُردن) خود را به ياد داشته باش و نيز خوابيدنت در قبر و ايستادنت را در پيشگاه خدا . اعضاى بدنت ، در روزى كه گام ها در آن مى لغزند ، عليه تو گواهى مى دهند و جان ها به گلو مى رسند و چهره هايى سفيد مى شوند و چهره هايى سياه ، و درون ها آشكار مى شوند و ترازوى عدالت ، به ميان آورده مى شود .
اى آدمى زاده ! بر خاك افتادن پدران و پسرانت را به ياد داشته باش كه چگونه بودند و به كجا درآمدند ، كه تو هم به زودى در همان جا جاى مى گيرى و عبرتى براى عبرت گيرنده مى شوى» .
سپس، اين شعر را خواند :
«كجايند پادشاهانى كه دنيا از حفظ كردنشان خوددارى كردتا اين كه ساقى دنيا، جرعه مرگ به آنان نوشانيد؟
آن شهرهاى بى سكنه در كرانه هادوباره ويران شدند و سازنده هايشان ، طعم مرگ را چشيدند .
مال هايمان را براى وارثان ، گِرد مى آوريمو خانه هايمان را براى خراب شدن به دست روزگار مى سازيم» .

صفحه از 21