تعداد احاديث امام رضا(ع)

پرسش :

از امام رضا(ع) چه تعداد حدیث نقل شده است؟پاسخ :

بر اساس آخرين پژوهشى كه در گردآورى احاديث امام رضا(ع) صورت پذيرفته است ،[۱]شمار روايات ايشان ، ۲۴۲۷ روايت است.[۲]موضوعات گوناگون اين روايات ، عبارت است از :

روايات فقهى: ۱۰۳۸ روايت.

روايات اعتقادى: ۷۹۴ روايت.

روايات اخلاقى و مواعظ: ۶۱ روايت.

روايات دعا و احتجاجات: ۱۱۸ روايت.

روايات تفسيرى: ۲۰۴ روايت.

روايات در باره راويان و نوادر: ۲۱۲ روايت .

گفتنى است تعداد روايات امام رضا(ع) در مجموع كتب اربعه ، ۲۳۰۱ روايت است كه به ترتيب در الكافى ۹۲۸ روايت، در كتاب من لايحضره الفقيه ، ۲۰۸ روايت، در تهذيب الأحكام ، ۷۹۳ روايت و در الاستبصار ، ۳۷۲ روايت آمده است.[۳]

روايات امام رضا(ع) در كتب اربعه، بيشتر با عناوين ابو الحسن (۸۹۷ روايت)،الرضا(۶۴۵ روايت)، ابوالحسن الرضا (۵۹۲ روايت) و يا با عناوينى همچون : ابوالحسن الأخير، ابوالحسن الثانى، ابوالحسن الماضى، ابوالحسن موسى، ابوالحسن على بن موسى، الخراسانى و ابن العبد الصالح ، آمده است.

بيشتر احاديث امام رضا(ع) از جهت تعداد ، به فقه مربوط است؛ امّا از جهت حجم، صفحات روايات كلام و عقايد منقول از امام رضا(ع) بيشتر از ديگر موضوعات است.[۴]

همچنين در كتاب حاضر(حكمت نامه رضوى) ۱۸۰۹ از رهنمودهاى حكيمانه امام رضا(ع) گردآورى شده است.


[۱]هرچند اين پژوهش نيز تمام نيست ، ولى كامل ترين اثر در اين موضوع است.

[۲]ر .ك: مسند الإمام الرضا عليه السلام ، عطاردى (۲ ج). البته اين تعداد ، همراه با تكرار است ، ولى مكرّرات در اين كتاب ، بسيار اندك است.

[۳]اين آمار برگرفته از نرم افزار «دراية النور» (بخش اسناد / قسمت راوى) است .

[۴]روايات فقهى امام رضا عليه السلام نيز بسيار متنوّع است و تقريباً در تمام فروعات فقهى مى توان از ايشان ، روايت مشاهده كرد. در اين ميان ، بيشترين روايات فقهى در فروعات به اطعمه و اشربه (۱۷۶ روايت)، صلاه (۱۳۰ روايت) و نكاح (۱۱۸ روايت) اختصاص دارد. در احاديث كلامى نيز بيشترين روايات به موضوع امامت (۴۹۲ روايت) مربوط است. از اين رو ، كاملاً اين نكته روشن است كه بحث امامت در اين دوران به خوبى بررسى و فروعات آن روشن و علنى گرديد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت