مفهوم‏ شناسی و نسبت سنجی دو اصطلاح «حدیث» و «سنّت»

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد حسن حکیم
پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 19

چکیده :

تصوّر رایج در اندیشه و زبان حدیث پژوهان، این همانی میان دو ا صطلاح « سنّت» و «حدیث» ا ست .این تصوّر آفات پژوه شی فراوانی را در حوزه اندیشه ای و کارکردی «حدیث» ایجاد نموده ا ست. اما اصطلاح پژوهی این دو واده در دانش حدیث با توبه به پید فر ها، کارکردها و مصادیق آن، نمایانگر تغایر مفهومی «سنّت» و «حدیث» بوده که اصطلاح نگاریهای موجود را با چالشی بدی مواجه میسازد. ضبط دقین اصطلاح «سنّت» در دانش حدیث به معنای «ما صدر عن النبی(ص)» و تبیین نقاط فارغ مفهوم حدیثی آن با مفاهیم هم عر در دیگر داندهای اثر گذار بر حدیث و همچنین اثبات دلالت اصطلاحی «حدیث» بر «گزارش سنت» موضوع این نگارش است .