امام رضا(ع) و مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : رسول محمد جعفری

سال / شماره پیاپی / صفحه 18

چکیده :

یکی از فرقه های مهم کلامی در عصر امام رضا(ع) «اهل حديث» بود. آنان بر ظاهر آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه میکردند یا با اثبات این صفات و بدون تبیین آنها، سکوت اختیار میکردند. امام رض(ع)در مواجهه با چنین رویکردی به تبیین عقیده صواب در صفات خبریه پرداختند و آیات و روایات نبوی(ص) را در این باب به شکلی صحیح تفسیر کردند، بنابراین، این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که روشهای امام رضا(ع) در مواجهه با برداشتهای ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه چگونه است؟ بررسی مجموع روایات امام رضا(ع) در این مسئله حکایت از آن دارد که ایشان در تفسیر آیات از دو روش تفسیر قرآن به قرآن)با ارجاع متشابهات به محکمات آیات( و تفسیر عقلی آیات، به تبیین صحیح و غیر جسمانی آیات مربوط به صفات خبریه خداوند همت گماشتند و در مواجهه با روایات اهل حدیث در صفات خبریه، برخی از آنها را مجعول یا محَّ رف دانستند و برخی دیگر را به شکلی صحیح تبیین کردند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)، اهل حدیث، صفات خبریه، قرآن، روایات