راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي با تأكيد بر مناظرات و احتجاجات

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه خادمی
پديدآورنده : عشرت صادقی
پديدآورنده : ام البنين چابکی

سال / شماره پیاپی / صفحه 24

چکیده :

اين نوشتار راهبردهای امام رضا(ع) را در تقریب ادیان و مذاهب واکاوی کرده است؛ با اين هدف كه این راهبردها را برای وحدت مذاهب اسلامی در جهان معاصر شناسایی و معرفی کند. امام رضا(ع) همچون دیگر امامان(ع) با برخورداری از بينش قرآنی و با تأسي از سیره نبوی، همواره بر تقریب ادیان و مذاهب در عرصه هاي بيان، نظر و عمل اهتمام مي ورزيدند. در سیرۀ رضوی، ادیان آسمانی با وجود جلوه های متفاوت، ماهیتی واحد دارند و همین ویژگی، همزیستی آنها را امکانپذیر کرده است. پژوهش حاضر توصيفي- تحليلي بوده و اطلاعات مورد نياز آن، به روش اسنادی و با مطالعة كتابها و مقاله ها گردآوري شده است. نتايج این پژوهش نشان می دهد نگرش امام رضا(ع) به ادیان الهی، در جهت تقریب مذاهب و آشکار ساختن همگرایی آنها بوده است. گفت و گوی سازنده با سایر ادیان، تأکید بر آگاهی های دینی و انگارههای مشترک در ادیان، التزام به اخلاق در روابط انسانی با پیروان دیگر ادیان، تأکید بر اصل توحید و بازنمایی مبانی اعتقاد اسالمی در متون ادیان الهی و ... از جمله راهبردهای آن حضرت بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :راهبردهای تقريب، ادیان، مذاهب، سيره رضوي، امام رضا(ع)