ويژگى هاى مهمّ قضا و قدر

پرسش :

ويژگى هاى مهمّ قضا و قدر چیست؟پاسخ :

هر چند راز قَدَر بر انسان پوشيده است، امّا مقدّرات خداوندى، داراى پنج ويژگى مهم هستند كه آگاهى از آنها ضرورى است :[۱]۱ . قضا و قدر، دو فعل از افعال خداوندى، دو آفريده از آفريده هاى او، و دو پديده از پديده هاى جهان هستند كه تغيير كيفى و كمّى آنها، وابسته به اراده اوست .

۲ . همه مقدّرات الهى، نيكويند و قضا و قَدَرِ بد و نازيبا در نظام آفرينش، وجود ندارد .

۳ . همه مقدّرات الهى، حكيمانه اند و هيچ فعل غير حكيمانه اى در افعال خداوند، وجود ندارد .

۴ . همه مقدّرات الهى، بر اساس عدل اند و هيچ ظلمى در نظام آفرينش، وجود ندارد كه به او نسبت داده شود .

۵ . همه مقدّرات خداوند در زندگى اهل ايمان، در نهايتْ به سود آنها هستند، هر چند به ظاهر، براى آنها زيانبار باشند .


[۱]تفصيل اين ويژگى ها ، در مباحث آينده خواهد آمد .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت