آثار خشنودى به قضا و قدر

پرسش :

آثار خشنودى به قضا و قدر چیست؟پاسخ :

يكى از آموزه هاى مهمّ اسلامى، خشنودى به قضاى الهى است، بدين معنا كه مسلمان بايد پس از تلاش براى رسيدن به زندگى مطلوب، به آنچه پيش مى آيد و در اختيار او نيست، خشنود باشد . احاديث فراوانى، مسلمانان را به تحصيل اين خصلت تشويق كرده اند تا از طريق تقويت عوامل و برطرف كردن موانع آن، از آثار و بركات اين خصلت پُرفضيلت، بهره مند شوند .

خشنودى به قضا و قدر الهى، بركات فراوانى براى زندگى فردى، اجتماعى، دنيوى و اخروى انسان دارد .

خشنودى به قضا، انسان را از بيمارى آزمندى و حسدورزى، رهايى مى بخشد و بى نيازى روحى را براى او به ارمغان مى آورد .

خشنودى به قضا، سبب مى شود كه انسان، جز از خداوند متعال نترسد و مسئوليت هاى اجتماعى خود را با شجاعت و شهامت، انجام دهد .

خشنودى به قضا، به انسان در برابر انواع بلاهاى دنيوى، قدرت مقاومت مى دهد و موجب پيشگيرى از گرفتارى هاى اُخروى مى گردد .

خشنودى به قضا، اندوه را از دل مى برد، شادى مى آفريند، آسايش و آرامش پديد مى آورد، و بهترين و شيرين ترين زندگى را براى انسان ايجاد مى نمايد، چنان كه در حديثى از امام على عليه السلام آمده است :

إِنَّ أَهنأَ النَّاسِ عَيشا، مَن كان بِما قَسَمَ اللّهُ لَهُ راضيا .[۱]كام رواترينِ مردم، كسى است كه به تقسيم خداوند، راضى باشد .

و در يك جمله، خشنودى به قضا، مهم ترين عامل تكامل انسان و بالاترين مرتبه در كمالات انسانى و در واقع، همان مقام انسانِ كامل است .[۲]


[۱]. ر . ك : دانش نامه عقايد اسلامى : ج ۹ ص ۱۵۲ ح ۶۳۴۷ .

[۲]ر.ك : ميزان الحكمة: ذيل «الرضا» و«اليقين» : «الرضا أعلى درجات اليقين» و«غاية الإيمان الإيقان» .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت