قرآن و سواد رسانه‎ای با تأکید بر خبر و خبرنگاری

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : راضیه شهوندپور
پديدآورنده : حمیدرضا سالارکیا

سال / شماره پیاپی / صفحه 32

چکیده :

وقتی از تخریب رسانه‎ای و جریانات ناسالم خبری سخن به میان می‎آید،‏ منظور تخریب بزرگی است که دامنه‎اش همۀ جامعه را در بر می‎گیرد. بنابراین،‏ ما نیازمند ایجاد سواد رسانه‎ای بالا در جامعه هستیم،‏ که مؤلفه‎های آن همان مؤلفه‎هایی نیست که در سواد رسانه‎ای غربی به آن پرداخته می‎شود. سؤال اصلی این است که: آیا قرآن کریم رهنمودهایی در خصوص سواد رسانه‎ای و وظایف مخاطبان خبر و خبرگزاری‎ها دارد؟ از منظر قرآن،‏ سواد رسانه‎ای مخاطبان خبر و خبرگزاری‎ها،‏ مقوله یا اقدامی بی‎هویّت و خنثی نیست. سواد رسانه‎ای بر مبنای آموزه‎های قرآنی،‏ کمک می‎کند تا قضاوت صحیح‎تری از اخبار پیرامون خود داشته باشیم.
قرآن در این زمینه بر مؤلفه‎هایی مانند: وظیفۀ مخاطب در مقابله با خبرگزاری‌ها و جریانات ناسالم خبری،‏ وظیفۀ مخاطب در مواجهه با محتوای خبر،‏ و راه‎های مواجهۀ مخاطب با اخبار تأکید دارد؛ که در آن‎ها به مباحث شناسایی خبرنگاران فتنه‌انگیز در خبرگزاری‌ها،‏ هوشیاری در برابر خبرسازان مهاجم و بدعت‌گذار و شایعه‎ساز،‏ بی‌اعتنایی به خبرگزاری‌ها و خبرنگاران بی‌تعهد و وابسته به مكاتب منحرف،‏ لزوم تحقیق و تیزبینی در اخبار،‏ چگونگی برخورد با خبرهای نادرست و باطل،‏ لزوم توجه به محتوای خبر و نه فقط خبرنگار،‏ پرهیز از هیجان‎زدگی در شنیدن خبر،‏ و بررسی جوانب خبر پرداخته می‎شود.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن ، رسانه ، سواد رسانه‎ای ، خبر و خبرگزاری ، سواد رسانه‎ای دینی