شاخصه های عبودیت در قرآن و روایات

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : علیرضا خسروی
پديدآورنده : محمد حسین زنجیری

سال / شماره پیاپی / صفحه 28

چکیده :

شاخصه،‏ نشانه یا چیزی است که بیانگر وجود یا عدم وجود یک صفت یا ویژگی در فرد باشد.
عبودیت،‏ اظهار تذلل،‏ فروتنی،‏ اطاعت و فرمانبرداری از خداوند و نهایت تسلیم در برابر خالق و اطاعت بی‌قید و شرط از او در تمام زمینه‌هاست.
در این مقاله با بررسى بيش از دويست آيه از آيات قرآن با موضوع عبوديت و عبادت و مراجعه به تفاسير متقدم و متأخر شيعه و سنى و منابع حديثى شيعه،‏ به اين نتيجه مى‌رسيم كه «تقوا» به عنوان مهم‌ترین شاخصه بندگان خدا معرفی شده است. «اخلاص» و «عبادت» دو شاخصه مهم دیگر برای عبودیت است. برخی از دیگر شاخصه‌های عبودیت که از قرآن و روایات می‌توان استفاده کرد،‏ شکر،‏ صبر،‏ توبه و بازگشت به سوی خدا،‏ تواضع و پرهیز از تکبر،‏ حلم و بردباری و احسان و خوش رفتاری می‌باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :شاخصه ، اخلاص ، عبادت ، تقوی ، عبودیت