خدمت طوعه به مسلم بن عقیل

پرسش :

طوعه چه خدمتی به مسلم بن عقیل کرد؟پاسخ :

پس از آن که مسلم بن عقیل با حاکمان کوفه به نبرد پرداخت و مردم، او را تنها گذاشتند، در کوچه ها سرگردان بود تا به خانۀ زنی به نام طوعه رسید. مسلم از آن زن، آب خواست و او نیز به مسلم آب داد و پس آن که او را شناخت، به درون خانه اش پناه داد.

زن، مسلم را در اتاقی مخفی کرد. چیزی نگذشت که پسر زن رسید. رفت و آمد زیاد زن به آن اتاق، شکّ پسر را برانگیخت. پسر از علّت رفت و آمد پرسید؛ امّا هرچه طوعه تلاش کرد، نتوانست از او مخفی بدارد. سپس با سوگند گرفتن از او که با کسی در این زمینه سخن نگوید، حضور مسلم را به او گفت؛ امّا پسر، قضیه را به حاکمان کوفه خبر داد.

گروهی از مأموران حاکم، برای دستگیری مسلم، وحشیانه به خانۀ طوعه هجوم بردند. مسلم با شمشیر برهنه از خانه بیرون آمد و شجاعانه به نبرد پرداخت. پس از آن که مسلم عدّه ای از آنها را کشت و خود مجروح بر زمین افتاد، به اسارت در آمد.[۱]


[۱]. ر. ک: همان، ج ۴، ص ۲۴۱ ـ ۲۸۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت