هنگام عیادت

پرسش :

در رویارو شدن با بیمار، چه کارهایی را نباید انجام داد؟پاسخ :

اگر کسی از شما، برادر خویش را گرفتار بلایی ببیند، خداوند عزیز و جلیل را [بر سلامت خویش] بستاید، و البته این حمد گفتن را به گوش بیمار نرساند.[۱]

گرفتارشدگان به بلا را کمتر تماشا کنید و بر آنان، وارد نشوید و چون با آنان برخورد کردید، راه رفتن خویش را تندتر کنید تا آنچه [به آنها] رسیده است، به شما نرسد.[۲]

به گرفتارشدگان بلا و جذامیان، نگاه پیوسته نیفکنید؛ زیرا این کار، آنان را اندوهگین می کند.[۳]


[۱]ذیل تاریخ بغداد، إبن النجّار، ج ۱۸، ص ۲۲۲، ح ۷۹۵؛ کنز العمّال، ج ۲، ص ۱۴۲، ح ۳۵۱۰ (از پیامبر خدا(ص)).

[۲]طبّ الأئمّة، ابنی بسطام، ص ۱۰۶؛ بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۲۱۳، ح ۹ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳]طبّ الأئمّة، ابنی بسطام، ص ۱۰۶؛ مشکاة الأنوار، ص ۶۷، ح ۱۰۲؛ بحار الأنوار، ج ۷۵، ص ۱۶، ح ۱۱ (از پیامبر خدا(ص)).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت