گونه پژوهی نقدهای علامه شوشتری بر شارحان نهج البلاغه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : علی جوکار پای برجی

سال / شماره پیاپی / صفحه 5-31

چکیده :

رویکرد انتقادی علامه شوشتری در شرح نهج البلاغه، موجب شکل گیری نقدهای فراوان بر شارحان پیشین گردید که تحلیل محتوا و ارزیابی آن ها به جهت کمّی و کیفی، از موضوعات شایسته پژوهش است. نقدهای علامه به حسب موضوع به گونه های کلامی، تاریخی، فقه الحدیثی، ادبی، لغوی، مصدرشناسی و رجالی دسته بندی می گردد. هرچند دلایل علامه در نقد، بر پیش فرض های کلامی شیعه استوار است. مدلّل کردن موارد نقد، به منابع کهن و مورد پذیرش دیگر شارحان، کمک شایانی در داوری نقدها به حساب می آید. بهج الصباغه برای شناخت شیوه نقد عالمان نیز کتاب مناسبی است.

کلیدواژه‌های مقاله :نقد ،بهج الصباغه ،شروح نهج البلاغه ،روش شناسی نقد