ترجمه و نقد مقاله «حدیث شیعه»

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین بهرامی
پديدآورنده : زینب السادات عربشاهی

سال / شماره پیاپی / صفحه 92-113

چکیده :

اتان کلبرگ از مستشرقان برجسته معاصر که علاقه فراوانی به پژوهش در موضوع حدیث شیعه دارد، در مقاله ای به تبیین تاریخ گردآوری و تدوین حدیث شیعه و گونه شناسی موضوعی آن در قرون اولیه پرداخته است. این مقاله مشتمل بر نقاط مثبتی ازجمله جامعیت گزارش در عین اختصار و نگاه مثبت به تاریخ تدوین آثار شیعی و ارتباط آن با دوره صدور احادیث است. ازجمله مبانی قابل نقد کلبرگ در این مقاله، که موجب برخی نتیجه گیری های ناصواب شده، پذیرش فرضیه تکاملی بودن تاریخ تطور شیعه، تاکید بیش از اندازه بر جدلی بودن حدیث و تصویر اشتباه از جایگاه و میزان تاثیرگذاری تقیه بر معارف شیعی است. مبانی کلبرگ و تعدادی از آرای وی که غالبا ناشی از اعتقاد به مبانی فوق است، پس از ارائه ترجمه مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :تاریخ حدیث شیعه، تدوین حدیث، اتان کلبرگ، نقد خاورشناسان