شیوه های مواجهه با دروغ و جعل حدیث غالیان

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی رازی زاده
پديدآورنده : رضا عطایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 73-92

چکیده :

حدیث، گنجینه ارش مندی است که در فراز و نشیب تاریخ با آسیب های گوناگونی مواجه شد؛ آسیب هایی که هر یک، زمینه ساز شکل گیری جریان ها و فرقه های انحرافی گردید. یکی از این جریان ها، غالیان هستند که همچون سایر فرقه های برساخته، برای باور پذیر بودن آموزه های خود، چاره ای جز جعل و وضع حدیث و نسبت دادن آن ها به مورد اعتمادترین مردم جامعه مسلمانان، یعنی معصومان (ع) نداشتند. نگرانی و خطر این جریان انحرافی سبب رشد و در آموزه های وحیانی و تعالیم اهل بیت اقداماتی علیه آن ها صورت بپذیرد. مقاله حاضر تلاش می کند ضمن معرفی شیوه پیش گیرانه قرآن کریم در مواجهه با دروغ پردازان، به تبیین روش های مختلف معصومان(ع) در مواجهه با این جریان جعل و سپس راه کارهایی که اصحاب درست کار ایشان نیز برای جلوگیری از گسترش آموزه های انحرافی داشتند بیان کند.

کلیدواژه‌های مقاله :غلات ،دروغ بستن بر پیامبر ،جریان غلو ،شیوه های مقابله با جعل ،وضع احادیث