چگونگی مواجهه ی اهل بیت (ع) با اهل کتاب

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمد زارع
پديدآورنده : سید مصطفی مطهری

سال / شماره پیاپی / صفحه 115-130

چکیده :

شناخت دیدگاه اهل بیت (ع) در مواجهه با اهل کتاب در ابعاد گوناگون، علاوه بر معرفی چهره ایشان به عنوان الگوهای مدیریتی، در فهم زوایای مختلف آموزه های اسلامی نیز موثر است. در نوشته حاضر، با مراجعه به منابع اسلامی و ارائه نمونه های روایی، مهم ترین شاخصه های این موضوع بیان می شوند. این موارد عبارتند از: اخلاق مداری، گفت و گو مداری عالمانه، قانون احترام، مهرورزی به اهل کتاب، عدالت محوری، وفاداری در پیمان ها و حفظ امنیت. دانسته است که این شاخصه ها در زمان برقراری حکومت اسلامی اهل بیت (ع) تبلور یافته رفتار ایشان در دوره اختیار نداشتن حکومت است نه آن که امری صرفا حکومتی باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :مسیحیت ،اهل کتاب ،یهودیت ،مواجهه اهل بیت (ع) با پیروان ادیان