نیم نگاهی به غدیریه های عربی

نشریه : پژوهشنامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : ابوالحسن امین مقدسی
پديدآورنده : اعظم شمس الدینی فرد

سال / شماره پیاپی / صفحه 1-23

چکیده :

غدير يكي از مهمترين سرچشمه هاي جوشان و الهام بخش شاعران و اديبان در طول تاريخ به شمار مي آيد و شاعران زيادي در اين زمينه بيت ها سروده و شعرها گفته اند كه هر يك بيانگر ميزان ارادت ايشان به آستان مقدس امام علي (ع) مي باشد. شعر عربي نيز از اين قاعده مستثني نيست و موضوعات و دستمايه هاي غديريه هاي عربي، چنان وسيع است كه محدود به بحث خاص و يا شاعري خاص نمي شود. با توجه به اهميت والاي موضوع غدير و بازتاب فراوان آن در اشعار عربي، بر آن شديم تا اشعار عربي را با تكيه بر درون مايه ها و اسلوب اين اشعار بررسي نماييم. مطالعات حاصل از اين تحقيق حاكي از آنست كه در ميان درونمايه هاي فراوان غديريه هاي عربي، موضوعاتي از قبيل ابراز ارادت به امام علي(ع) ، اشاره به آيه ولايت ، بيعت با امام، نفرين دشمنان، اشاره به خلافت امام و نكوهش سقيفه بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است . اما از ناحيه ي اسلوب، سبك قصايد غالباً به صورت ايجاز است، گرچه در برخي موارد شاعران به استطراد و پراكنده گويي نيز پرداخته اند، غديريه ها غالباً، جنبه ي اقناعي و اثباتي دارند ، البته اين امر مانع از بهره گيري شاعران از ويژگي هاي زيبايي شناسي و بكارگيري تصاوير شعري بديع و جذاب نمي شود.

کلیدواژه‌های مقاله :اسلوب ،ولایت ،امام علی(ع) ،غدیریه های عربی ،درونمایه ها