حديث قدسي در « الكافي » - صفحه 409

حديث قدسى در «الكافى»

رضيه سادات سجادى

چكيده

در اين مقاله ، به تعريف و انواع احاديث قدسى وارده در كتاب الكافى پرداخته شده و تفاوت هاى قرآن ، با حديث قدسى ، بيان گرديده است . نگارنده ، ضمن ارايه تعريفى از حديث قدسى ، به دسته بندى احاديث قدسى اى كه در كتاب الكافى آمده اند ، اشاره نموده و آنها را به ده دسته تقسيم مى نمايد . وى احاديث قدسى وارده در اين كتاب را 117 عدد عنوان كرده و پراكندگى احاديث قدسى در ابواب مختلف كتاب الكافى را نيز بررسى مى نمايد .
نگارنده ، در اين احاديث قدسى ، به نوع اقوال خداوند با بندگان ، ملايكه ، پيامبران و اولياى خويش مى پردازد و از اين جهت ، آنها را طبقه بندى مى كند و ويژگى هاى احاديث قدسى نقل شده در كتاب الكافى را نيز بيان مى نمايد .
كليدواژه ها : حديث قدسى ، قرآن ، الكافى ، قول خداوند .

تعريف حديث قدسى

در تعريف حديث قدسى ، چند قول وجود دارد :
1 . سخنى كه از خداوند نقل شود ، بدون اين كه با آن ، تحدّى صورت گيرد . ۱
2 . سخنى كه معناى آن به پيامبر صلى الله عليه و آله وحى شود و خداوند ، با الفاظ و ترتيب

1.مشرق الشمسين ، ص ۲۶۹ ؛ الوجيزة ، ص ۴ ؛ جامع المقال ، ص ۲ ؛ نهاية الدراية ، ص ۸۵ .

صفحه از 432