ارزيابي اسناد « الكافي » از منظر علّامه مجلسي در « مرآة العقول » - صفحه 257

ارزيابى اسناد «الكافى» از منظر علّامه مجلسى در «مرآة العقول»

هادى حجّت ۱

چكيده

در مقاله حاضر ، تلاش شده تا تعابيرى كه علّامه مجلسى در كتاب مرآة العقول نسبت به روايات كتاب الكافى ، به كار برده است و آنها را به روايات صحيح ، حسن ، موثّق و ضعيف دسته بندى نموده ، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و فوايدى كه اين مسئله در علم رجال و درايه براى پژوهشگران حديثى دارد ، بيان گردد . از اين رو ، نگارنده به ملاك ها و مبانى علّامه مجلسى در دسته بندى روايات كتاب الكافى ، به صحيح ، موثّق ، حسن و ضعيف پرداخته و جدولى را كه اين نوع دسته بندى و اصطلاحات از روايات الكافى در آن صورت گرفته ، ارايه مى نمايد .
از نظر نگارنده ، علّامه مجلسى ، اگر چه كتاب الكافى را دقيق ترين ، جامع ترين ، بزرگ ترين و بهترين تأليفات شيعه معرفى كرده است ، امّا اين مطلب ، باعث نمى شود كه روايات الكافى ، مورد ارزيابى سندى قرار نگيرند . علّامه مجلسى در مرآة العقول ، قبل پرداختن به شرح روايات الكافى ، با تعابيرى كوتاه ، متنوّع و ابتكارى ، به ارزيابى تك تك اسناد الكافى پرداخته كه اين تعابير نيز در جدول مذكور ، آمده اند .
كليدواژه ها : مرآة العقول ، اسناد الكافى ، ارزيابى سندى ، صحيح ، موثّق ، ضعيف .

1.استاديار دانشكده علوم حديث.

صفحه از 316