مطيَّبان

پرسش :

مطيَّبان کیانند؟پاسخ :

مطيَّبان : چند تيره از عرب بودند كه پيش از اسلام، در خانه عبد اللّه بن جدعان جمع شدند و پيمان بستند كه همواره از كعبه دفاع و از ستم ديده حمايت كنند، و عاتكه ، دختر عبد المطلب ، ظرف عطرى آورد و آن عدّه ، دست هاى خود را به نشانه بيعت و هم پيمانى در آن فرو بردند . از اين رو به مُطيّبان، موسوم شدند. اين پيمان ، به «حلف الفضول» نيز معروف است و پيامبر صلى الله عليه و آله نيز در آن حضور و شركت داشت. احتمال دارد مراد از مطيّبان ، كليه كسانى باشند كه در دفاع از ستم ديده و پايبندى به پيمان ها به روش آنها بروند .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت