الكافي، مرام‏نامه شيعه - صفحه 193

الكافى ، مرام نامه شيعه

محمّد مرادى

اى برادر! گفتى كه دوست دارى نزد تو كتابى باشد كه تو را از ديگر كتاب ها بى نياز كند، و همه دانش هاى دين در آن جمع آيد .... خدا را سپاس كه تأليف آنچه خواسته بودى، ميسّر شد.
محمّد بن يعقوب كلينى (مقدّمه الكافى)

چكيده

اين نوشتار ، بر آن است تا با بررسى موقعيت كتاب الكافى در ميان منابع حديثى، و شكل دهى باورها و رفتارهاى اخلاقى ، آيينى و سلوك شيعى، و نيز تأسيس فقه و احكام شرعى، و مهم تر، نقشى را كه در دوران پرآشوب و بحرانى گذر از حضور معصوم به دوران غيبت ايفا كرده، و نيز تداوم همان نقش را در دوره ها و نسل هاى بعد تبيين نمايد. بدين منظور ، تلاش كرده تا اتّفاقات مذهبى ، و تنش ها و چالش هاى مربوط به آن را بررسد و نقشى را كه الكافى در حوزه هاى گوناگون معرفتى داشته، معرّفى كند و براى تبيين اين ايده، مقايسه اى اجمالى ميان كلينى و چهار تن از دانشمندان بزرگ و به نام شيعى اثرگذار، به عمل آورده است .
كليدواژه ها: شيخ كلينى، الكافى، تشيّع، مدرسه اهل بيت عليهم السلام ، شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسى ، سيّد مرتضى.

صفحه از 272