اعتبار روايات « الكافي » - صفحه 395

اعتبار روايات «الكافى»

مهدى حسينيان قمى

چكيده

شكّى نيست كه مجموعه هاى روايى اى كه به دست ما رسيده اند، از ورود روايات جعلى يا تحريف شده در امان نبوده اند و همه راويان آنها نيز مورد اعتماد نبوده اند. امّا بايد ديد كه چه تعداد از آنها اين گونه اند، و آيا مى توان به اين بهانه، بسيارى از اين احاديث را يكسره از دَم تيغ گذراند؟
عالمان و محقّقان شيعه، مبناى ميانه اى را پذيرفته اند. آنها در پذيرش روايات در اصول، بر مبناى حجيّت و اعتبار خبر موثوقٌ به معتقدند، و در رجال، بر مبناى سهل گيرى در توثيق راويان عمل مى كنند.
نويسنده در اين نوشتار، در باره اعتبار الكافى و نگاه عالمان و فقيهان شيعه در باره پذيرش حديث ـ بخصوص مجموعه هايى چون الكافى ـ پرداخته است. سپس به چهار شبهه در باره روايات الكافى پاسخ گفته است:
1. وجود روايات جعلى؛ 2. وجود روايات از غير معصوم؛ 3. وجود تحريف در روايات الكافى؛ 4. وجود روايات ضعيف در الكافى.

كليدواژه ها : اعتبار الكافى، روايات ضعيف، روايات تحريف شده، روايات جعلى.

درآمد

برگزارى كنگره ثقة الاسلام كلينى رحمه الله نويدبخش توجّهى ويژه به روايت است و توجّه به حديث در كنار قرآن ، توصيه پيامبر عظيم الشأن اسلام ، حضرت محمّد بن

صفحه از 438