واکاوی نقّادانۀ روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزۀ‏ امامت (مطالعۀ موردی کتاب راهنمای ربّانی در تشیّع نخستین)

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهیار خانی مقدم
پديدآورنده : محمد تقی دیاری بیدگلی

سال / شماره پیاپی / صفحه 111-135

چکیده :

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تأمّلی در روش خاورشناسان در فهم احادیث در حوزۀ امامت، به واکاوی نقّادانۀ کتاب راهنمای ربّانی در تشیّع نخستین از محمّد علی امیرمعزّی، استاد کرسی شیعه‌شناسی در دانشگاه سوربن فرانسه می‏ پردازد. نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که با وجود نقاط قوّت در روش امیر معزّی، مانند استفاده از منابع معتبر و متقدّم مرتبط، دقّت در تطوّر معنایی اصطلاحات و تلاش برای تبیین سازمان یافته از مفهوم امام، برخی از آسیب‏ ها مانند عدم دقّت در استناد دهی به منابع، استفاده ناصحیح از اصل تقیّه در توجیه برخی از احادیث، عدم تشکیل خانوادۀ حدیث و معنایابی بدون استناد برای مفردات حدیثی، در روش وی قابل مشاهده بوده که منتج به ارائۀ برخی از آموزه‏ های موهوم در باره آموزۀ امامت و ویژگی‏ های امام گردیده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امامت ،خاورشناسان ،امیرمعزی ،فهم حدیث ،شیعه‌شناسی