16 مرداد

۱۶ مرداد
تشكیل جهاد دانشگاهی به فرمان امام خمینی(۱۳۵۹ش)
شرح مناسبت:
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، فضاى جامعه از فرهنگ طاغوتى پاك نشده بود و مظاهر آن در همه جا به چشم مى خورد. همچنین عوامل فعال طاغوتى در دانشگاه ها مانع اشاعه فرهنگ اسلامى بودند. در نتیجه دانشجویان در برابر این مسأله، به مقابله برخاستند و دانشگاه ها تعطیل شد.
امام خمینی با تأیید این حركت، فرمان تشكیل نهاد انقلابى جهاد دانشگاهى را صادر كردند تا پس از تشكیل ستاد انقلاب فرهنگى، فرهنگ منحط غربى از مراكز علمى و فرهنگى كشور زدوده شود.
این مركز فرهنگى در سال ۱۳۶۳، به عنوان ستاد اجرایى انقلاب فرهنگى تغییر نام داد تا این كه در سال ۱۳۶۴، پس از استقلالِ دانشگاه ها و جدا شدن وزارت فرهنگ و آموزش عالى، مجددا به عنوان جهاد دانشگاهى مطرح گردید.
بر اساس اساسنامه این نهاد، جهاد دانشگاهى نهادى است عمومى و غیر دولتى، زیر نظر شوراى عالى انقلاب فرهنگى، داراى شخصیت مستقل و از لحاظ استخدامى و مالى، تابع مقرراتى است كه در چهارچوب اختیارات قانونى به تصویب هیئت امناى جهاد دانشگاهى مى رسد.
از سال ۱۳۶۹، جهاد دانشگاهى به عنوان پلى میان دانشگاه و بخش صنعتى و خدماتى كشور معرفى و محل استقرار آن، بیرون از دانشگاه تعیین شد.
گسترش تحقیقات و شكوفایى روحیه پژوهش، گسترش طرح هاى كاربردى و نیمه صنعتى از طریق پیوند با مراكز علمى و تحقیقاتى به منظور به كارگیرى وظایف و توسعه امور فرهنگى در سطح جامعه از طریق همكارى با حوزه و دانشگاه و سایر مراجع و نهادهاى فرهنگى به ویژه براى نسل جوان، از اهداف مهم جهاد دانشگاهى مى باشد.
منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
تشكیل جهاد دانشگاهی به فرمان امام خمینی(۱۳۵۹ش)
قرآن کریم:
قُل هَل يَستَوِي الَّذينَ يَعلَمونَ و الَّذينَ لا يَعلَمونَ
بگو: آيا آنان كه مى دانند با آنان كه نمى دانند برابرند؟
الزمر: ۹.
قرآن کریم:
يَرفَعِ اللّهُ الَّذينَ آمَنوا مِنكُم و الَّذينَ اوتُوا العِلمَ دَرَجاتٍ و اللّهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ.
خداوند كسانى از شما را كه ايمان آوردند [يك درجه] و دانش يافتگان را درجاتى رفعت بخشد و خدا به آنچه مى كنيد آگاه است.
المجادلة: ۱۱.
پيامبر خدا صلى الله عليه وآله:
العِلمُ رَأسُ الخَيرِ كُلِّهِ .
دانش، منشأ هرگونه خيرى است.
جامع الأحاديث للقمّي: ۱۰۲.
پيامبر خدا صلى الله عليه وآله:
أكثَرُ النّاسِ قيمَةً أكثَرُهُم عِلمًا، وأقَلُّ النّاسِ قيمَةً أقَلُّهُم عِلمًا.
پر ارزش ترين مردم، دانشمندترين و كم ارزش ترين مردم، نادان ترين ايشان اند.
الفقيه: ۴/ ۳۹۴/ ۵۸۴۰
امام على عليه السلام:
كَفى بِالعِلمِ رِفعَةً.
برای سرافرازى، دانش بس است.
غرر الحکم، ح ۷۰۱۱.
امام على عليه السلام:
العِلمُ أصلُ كُلِّ خَيرٍ، الجَهلُ أصلُ كُلِّ شَرٍّ.
دانش، بنياد هر خير و نادانى، ريشه هر شرّى است.
غرر الحكم، ح ۸۱۸ و ۸۱۹.