واکاوی مفهوم سرمایۀ روان‌شناختی در پرتو نهج‌البلاغه (تطابق، تمایز و رهنمودها)

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : عادل زاهد بابلان
پديدآورنده : سیدمحمد سیدکلان
پديدآورنده : حسن احمدی

سال 1396 / شماره پیاپی / صفحه 95-115

چکیده :

به لحاظ اهمیت سرمایۀ روان­شناختی در زندگی فردی و سازمانی انسان­ها، با بهره­گیری از گنجینۀ گهربار نهج­البلاغه و کلام حضرت علی(ع)، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی نظریۀ سرمایۀ‌ روان‌شناختی و ابعاد آن (خودکارآمدی، امید، خوش­بینی، تاب­آوری)، پرداخته شد که حاصل آن، استنباط از نهج­البلاغه به لحاظ تطابق و تفاوت مفهومی مؤلفه­ها بوده است که درنهایت به ارائۀ رهنمودهای نظری در خصوص این نظریه منجر شده است. یافته­ها بر این مبنا نهاده شد که مؤلفه­های سرمایۀ روان­شناختی علاوه بر برخی تطابق­ها، به لحاظ مفهومی در بیشتر موارد تمایز اساسی دارد؛ به‌طوری‌که بیشتر تمایزات به لحاظ فلسفۀ زیستی و فکری مسلمانان با کشورهای غیرمسلمان­ها بوده است که بر مبنای کلام امیرمؤمنان علی(ع) این نظریه پس از واکاوی با اضافه شدن مؤلفۀ معنویت به نظریۀ فوق، تحت مدلی به رهنمودهای عملی منجر شد که در پژوهش­های قبلی بدان پرداخته نشده بود.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ سرمایۀ روان‌شناختی؛ خودکارآمدی؛ امید؛ خوش‌بینی؛ تاب‌آوری