مکتب امام صادق علیه السلام و نوع نگرش فکری آن

نشریه : شیعه شناسی

نویسنده : پديدآورنده : منصور الجمری

سال سوم / شماره پیاپی 11 / صفحه 181-188

چکیده :

در این نوشتار، نویسنده سعی کرده است تا توانایی اندیشه اسلامی را در رویارویی با جریان‌های فکری و موانع موجود ـ حتی نوع مستحدثه آن ـ در قالب مکتب فکری برخاسته از اندیشه‌های امام جعفر صادق علیه‌السلام به تصویر بکشد و در این زمینه، به ذکر نمونه‌هایی از نگرش‌های امام صادق علیه‌السلام در عرصه‌های علمی پرداخته و بر این نکته تأکید می‌کند که حوزه «معرفت» در اسلام اصیل همساز با فرهنگ امامان علیهم‌السلام ، با تعقل گره خورده است، تا آنجا که استدلال و استقرا، آن هم در سبک تجربی‌شان، با توجه به سفارش‌های آن امام به شاگردانش مبنی بر توجه به بعد تجربی و کاوش علمی مستمر در مسائل گوناگون، بنای بافت فکری و معرفتی آن حضرت است. نگارنده به استناد همین ویژگی مکتب اسلام، برخورد متین و معقول امام علیه‌السلام نسبت به مخالفان را مورد اشاره قرار داده است و با انتقاد از آن‌ها که سعی دارند امام صادق علیه‌السلام را رهبر و شخصیت شیعی محض معرفی کنند و از این طریق، افکار و اندیشه‌های پربار ایشان را به مکتب «تشیع» محدود سازند، بر شمول مکتب اسلامی برخاسته از نگرش امام صادق علیه‌السلام نسبت به پیکره دین مبین اسلام تأکید نموده است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام صادق(ع)، کلام و عقاید