پاسخ‌گویی به شبهات رجعت: شبهات قفاری در اصول مذهب الشیعه

نشریه : پژوهش نامه مذاهب اسلامی

نویسنده : پديدآورنده : علی شیروانی
پديدآورنده : ریحانه هاشمی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 109-126

چکیده :

رجعت یکی از آموزه‌های مهم در تشیع است که از ابتدا موافقان و مخالفانی داشته است. رجعت بازگشت عده‌ای از افراد است که از دنیا رفته‌اند، ولی قبل از قیامت دوباره به دنیا باز خواهند گشت. این امر شامل حال کسانی خواهد شد که یا ایمان خالص داشته باشند، یا کفر محض. قفاری از جمله کسانی است که در کتاب خود با عنوان اصول مذهب الشیعه انتقاداتی را بر رجعت وارد کرده است. در این مقاله می‌کوشیم از طریق آیات، روایات، اصول عقلانی و ... به شبهاتی که وی در این زمینه مطرح کرده پاسخ دهیم.

کلیدواژه‌های مقاله :شبهه، رجعت، کلام و عقاید، شیعه