وَهْب بن وَهْب

پرسش :

وَهْب بن وَهْب کیست؟پاسخ :

یکی از یاران مشهور و شجاع امام حسین علیه السلام که به همراه همسرش امّ وَهْب به کربلا آمده بود و همسرش نیز به شهادت رسید ، عبد اللّه بن عُمَیر کلْبی است .[۱]

برخی متون مربوط به وَهْب ، مشابهت ها و مشترکاتی با متون مربوط به عبد اللّه بن عُمَیر دارند .[۲]همین باعث شده تا برخی محقّقان، معتقد شوند که وَهْب به بن وَهْب ، وجودِ خارجی نداشته است و در واقع ، همان عبد اللّه بن عُمَیر است که نامش بر اثر خلط، شخص یا اشخاص دیگری پدید آمده اند .

به هر حال ، در آنچه اکنون وجود دارد ، ضمن مشابهت ها و خلط ها، تفاوت های فاحشی هم بین این دو ماجرا ، وجود دارد. بنا بر این ، ضمن آن که سخن برخی محقّقان ، مبنی بر دو نفر بودن آنها امکان دارد ؛ ولی دلایل آنها در حدّ اطمینان آوری نیست و دو نفر بودن آنها ، بعید نیست، بویژه بحث نصرانی بودن وَهْب که در برخی منابع آمده ، با عبد اللّه بن عُمَیر که از یارانِ نامی امام حسین علیه السلام است ، به هیچ وجه ، قابل جمع نیست .


[۱] ر ك : ص ۳۳۳ (عبد اللّه بن عُمَير كَلْبى) .

[۲] نظير متن الملهوف كه كاملاً با عبد اللّه بن عُمَير ، خلط شده است .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت