حافظ و قاری قرآن

پرسش :

انجام چه کارهایی برای حافظ یا قاری قرآن، شایسته است؟پاسخ :

همه ما انتظار داریم که حافظ یا قاری قرآن، بجز خواندن و حفظ کردن آن، امور شایسته دیگری را نیز رعایت کند. قرآن به برخی از ویژگی هایی که یک قاری باید داشته باشد اشاره می کند، از جمله:

ـ تلاوت راستین؛[۱]

ـ تمسّک و چنگ زدن به قرآن؛[۲]

ـ پیروی کردن از قرآن.[۳]

پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) که خود، قرآن مجسّم و مفسّر آن هستند نیز با تأکید بر این موارد، موارد دیگری را برای حافظ یا قاری قرآن، شایسته و بایسته دانسته اند، از جمله:

ـ شناخت معانی و تأویل قرآن؛

ـ به کار بستن آن و عمل به آن؛

ـ پیشوا گرفتن قرآن و با او همراه شدن؛

ـ آموزش دادن قرآن به دیگران؛

ـ روزه فراوان گرفتن و نماز بسیار خواندن بویژه نماز شب.

ـ رعایت اخلاق و ادب است. پیامبر(ص) می فرماید: «برای حافظ قرآن، شایسته نیست بر کسی که بر او خشم می گیرد، خشم گیرد و با کسی که نسبت به او نادانی می کند، نادانی نماید؛ بلکه به احترام قرآن، گذشت می کند».[۴]


[۱]. سورۀ بقره، آیۀ ۱۲۱.

[۲]. سورۀ زخرف، آیۀ ۴۳.

[۳]. سورۀ انعام، آیۀ ۱۵۵؛ سورۀ اعراف، آیۀ ۳.

[۴]. کنز العمّال، ج ۱، ص ۵۲۵، ح ۲۳۵۰.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت