حجیت و عصمت ذاتی عقل

نشریه : مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمدتقی اکبرنژاد

سال اول / شماره پیاپی 114 / صفحه 29-76

چکیده :

بهره‌گیری هر چه بیشتر از منابع اصیل دین در عرصه استنباط، بستگی به میزان درک ما از آنها دارد. هر چه بر شناخت ما از جایگاه قرآن، سنت و عقل و جایگاه آنها در هندسه فهم دین افزوده شود، بر اقبال ما در استفاده از آنها افزوده خواهد شد. برای همین نیز بر هر فقیهی لازم است تا بر تاملات خود در این زمینه بیفزاید. در این نوشتار، حجیت و جایگاه ارزشی عقل از نظر کیفی مورد توجه بوده و تلاش شده است تا از اصل حجیت و ارتباط آن با عصمت، تحلیل های بسا تازه‌ای ارائه شود.

کلیدواژه‌های مقاله :حجیت، شناخت عقلی، عقل و جهل، تعقل، عقل، اسلام