نقد دلالی روایات «تحنّث» پیامبر اکرم (ص)

نشریه : پژوهش نامه قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : مجتبی محمدی انویق

سال / شماره پیاپی 17 / صفحه 7-24

چکیده :

مسأله­ ی خلوت­ گزینی یا «تحنّث» پیامبر اکرم (ص) در غار حراء، یکی از مسائلی است که در ارتباط با زندگانی پیش از بعثت آن حضرت طرح شده است. اکثر دانشمندان با استناد به روایاتی که در کتب فریقین در این باره وارد شده است، «تحنّث» در غار حراء را جزئی از زندگانی پیامبر اکرم (ص) به شمار آورده ­اند؛ حال آنکه این روایات از نظر دلالی و نیز سندی از اعتبار کافی برخوردار نیستند. روایات حاکی از «تحنّث» پیامبر اکرم (ص) در غار حراء، از سویی مشکلات متعدد محتوایی از قبیل مخالفت با آیات قرآن کریم و مخالفت با عقل دارند و از سوی دیگر فاقد اسناد صحیح و متصل به شمار می روند؛ افزون بر آنکه گوشه‌نشینی در غار حراء با اسوه بودن پیامبر اکرم (ص) که در آیه­ ی 21 سوره احزاب به آن تصریح شده، در تعارض است.

کلیدواژه‌های مقاله :تحنث، پیامبر اسلام(ص)، غار حرا