آشنایی با طریق شیخ طوسی و نقش کاربردی آن

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : ابوطالب علی نژاد جویباری

سال 1390 / شماره پیاپی / صفحه 7-31

چکیده :

الآن که از نوشتن کتاب فارغ شدم و آن را به پایان رساندم،طرق و اسانید خود را به اصول و مصنفات اصحاب که روایات را از آن‌ها نقل کردم،ذکر می‌نمایم و تنها بخشی از اسناد وطرق به این مصنفات و اصول را آوردم و تفصیل آن‌که شرح طولانی می‌طلبد،در فهرست‌هایشیوخ و اساتید ذکر شده است،علاقه‌مندان می‌توانند تفصیل اسناد را در آن‌جا بیابند؛بنابراین،کتاب فهرست و مشیخه هر دو مشتمل بر طرق شیخ طوسی به صاحبان اصول و کتب هستند،با این تفاوت که تنها برخی از طرق خود را در مشیخه‌ی تهذیب و استبصار معرفی کرده وتفصیل آن را به کتاب الفهرست ارجاع داده است. نتیجه:شیخ طوسی به همه‌ی کتب و روایات محمد بن علی بن محبوب دسترسی داشته وروایات فراوانی از وی در کتاب تهذیب و استبصار نقل نموده است و طریق خود را در مشیخهو فهرست بیان کرده که با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که طریق شیخ به محمد بنعلی بن محبوب در مشیخه ضعیف است؛ولی در الفهرست پنج طریق دارد که سه طریق آنضعیف و دو طریق دیگر صحیح می‌باشد. روایات حریز حریز بن عبد الله سجستانی از اصحاب امام صادق علیه السلام است،نام این راوی در حدود1130 مرتبه در اسناد روایات تهذیب و استبصار تکرار شده و شیخ طوسی روایات فراوانی رااز وی در این دو کتاب نقل کرده است؛و لکن طریق شیخ به این راوی در مشیخه ذکر نشدهاست،در نتیجه این روایات از جهت سند،مرسل و ضعیف محسوب می‌گردد؛ولی وقتی بهفهرست شیخ مراجعه می‌کنیم،می‌بینیم طریق خود را به اصول و کتب حریز ذکر نموده است."

کلیدواژه‌های مقاله :شیخ طوسی حدیث، اسناد، محمد بن‌علی بن الحسین، محمد بن‌علی بن محبوب، الفهرست، روایات، فهرست، راوی، کتاب،