اميرمؤمنان على عليه السلام و نرمش قهرمانانه مبانى، زمينه ها، ويژگى ها

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : مهدی سمیعی
پديدآورنده : مهدی مردانی

سال بیست و پنجم / شماره پیاپی 231 / صفحه 15-26

چکیده :

«نرمش قهرمانانه» از تعابيرى است كه تحت تأثير كاربست مقام معظم رهبرى، بسامد فراوانى در ادبيات سياسى معاصر پيدا كرده است. اين مقاله كوشيده است تا به اين پرسش محورى پاسخ دهد كه آيا مى توان با بررسى متون دينى و ريشه يابى اين اصطلاح در سخن و سيره اميرمؤمنان عليه السلام، آن را تعبيرى بر پايه مبانى اسلامى قلمداد نمود و براى آن خاستگاه دينى قايل شد؟ يافته هاى اين پژوهش كه به روش اكتشافى و با تحليل سيره سياسى اميرمؤمنان عليه السلام در تعامل با مخالفان به ويژه در دوران پنج ساله حكومت به دست آمده است نشان مى دهد كه اميرمؤمنان عليه السلام به مفاد اين تعبير باور داشته و از آن در موقعيت هاى مختلف بهره برده است. چنان كه پايدارى در اصول و مداراى در عمل دو ويژگى مهم نرمش قهرمانانه است كه بر پايه دو مبناى عزت مدارى و ارزش مدارى استوار گرديده و در بستر امورى همچون عدم همراهى مردم، عدم حمايت نخبگان و دودستگى شكل گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)، نرمش قهرمانانه