تحليلى بر شئون اخروى امامان عليهم السلام

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسین فاریاب

سال بیست و پنجم / شماره پیاپی 224 / صفحه 29-44

چکیده :

امامان عليهم السلام جانشينان خدا در نظام هستى اند. بيشترين آشنايى شيعيان با آنها مربوط به مقامات ايشان در همين نظام مادى است. درحالى كه در اين دنيا به دليل وجود محدوديت ها، امكان تجلّى تمام مقامات ايشان نيست. اين نوشتار، با رويكردى عمدتا حديثى، به بررسى و تحليل شئون و مقامات اخروى امامان عليهم السلام در سه مقطع برزخ، قيامت و بهشت مى پردازد. بر اساس مهم ترين يافته هاى اين تحقيق، امامان عليهم السلام در هر سه عالم، حجت خدا بر بندگان بوده، شئونى خاص و ويژه دارند كه وساطت فيض، حساب رسى اعمال بندگان، تقسيم بهشت و دوزخ از جمله آنهاست.

کلیدواژه‌های مقاله :امامان، عالم برزخ، قیامت، بهشت