نگاهى به اعتقاد وهابيان در باب تبرك از منظر قرآن و سنت

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : حمزه علی بهرامی
پديدآورنده : علی تقوی

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 217 / صفحه 83-98

چکیده :

«تبرك» به مقامات و مشاهد شريفه، همچنين تبرك به آثار و قبور انبيا و اوليا يكى از مسائل مهم توحيد عملى است. كليت و اصل تبرك محل اجماع و توافق مسلمانان است. اصل تبرك تاكنون از سوى كسى انكار نشده است، اما با ظهور فرقه اى سلفى ـ تكفيرى به نام «وهابيان»، به تبعيت از افكار ابن تيميه، شاهد انكار رفتار مسلمانان، به ويژه شيعيان، در تبرك به مشاهد شريفه و مقابر انبيا هستيم. نتيجه عملى ديدگاه وهابيان تكفير مسلمانان و درنتيجه، تخريب مشاهد و مقابر ائمه و اولياست. سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا ديدگاه وهابيان مستند شرعى دارد؟ اين تحقيق با هدف بررسى عقيده وهابيان و ارزيابى آن با قرآن، سنت و سيره صحابه با روشى تطبيقى ـ تحليلى شكل گرفته است. در اين بررسى مشخص شده كه تبرك مبناى قرآنى و روايى دارد. صحابه پيامبر هم علاوه بر اينكه در حيات آن حضرت به آثار ايشان تبرك مى جستند و پيامبر هم اين رفتار آنها را تأييد مى كردند، همچنين پس از رحلت پيامبر، به آثار ايشان متبرك مى شدند. اين تحقيق نشان مى دهد كه اولاً، مبناى ديدگاه وهابيان و ابن تيميه برداشت نادرست از منابع است. ثانيا، فتاواى آنها در مقابل قرآن و سنت و سيره صحابه و بزرگان چهار مذهب اهل سنت قرار دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :وهابیت، تبرک، قرآن و حدیث، سنت پیامبر اسلام(ص)