بررسى تطبيقى نظريه «برابرى رسمى و محتوايى فرصت ها»با نظريه «عدالت اقتصادى» در اقتصاد اسلامى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمود مختاربند

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 213 / صفحه 29-44

چکیده :

اين مقاله با استفاده از نظريه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظريات برابرى رسمى و محتوايى، مطالعه اى تطبيقى ميان اين دو نظريه است. همچنين با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبيين رابطه ميان توزيع فرصت ها و نظريه عدالت اجتماعى در اسلام پرداخته است. هدف از اين تحقيق، بررسى ميزان سازگارى نظريه برابرى رسمى و نظريه برابرى محتوايى با نظريه عدالت در اقتصاد اسلامى است.
روش تحقيق، توصيفى ـ تحليلى با استفاده از منابع اسنادى است. به منظور تبيين نظريه برابرى در اسلام، نيز به فهرستى از روايات با مضمون لزوم برقرارى برابرى اشاره شده است. حاصل يافته هاى پژوهش اين است كه با توجه به مبناى استحقاق در نظريه عدالت اسلامى، ناسازگارى اوليه اى ميان نظريه برابرى رسمى و برابرى محتوايى فرصت وجود دارد، هرچند تحقيق مصاديق جزئى تر و در عرصه هاى كاربردى تر در اين زمينه، نياز به پژوهش بيشترى دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :فرصت، عدالت اقتصادی، اقتصاد