معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد جمال خلیلیان اشکذری
پديدآورنده : نادر حقیقی

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 213 / صفحه 107-122

چکیده :

توليد مطلوب در هر نظام اقتصادى توليدى است كه در راستاى اهداف و انگيزه هاى مشخص و با توجه به معيارهاى خاصى در دو سطح خرد و كلان انجام مى گيرد. اين معيارها به سياست گذاران اقتصادى كمك مى كند تا با توجه به اطلاعاتى كه بر اساس آنها به دست مى آورند تصميمات لازم را اتخاذ كنند. اين پژوهش به تبيين رويكرد اسلامى نسبت به معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى مى پردازد. هدف اين پژوهش يافتن معيارهايى براى توليد در اقتصاد اسلامى از متون اسلامى است. پژوهش حاضر همراه با بهره گيرى از روش تحليلى ـ توصيفى، به طور عمده از روش كشفى و بر اساس آيات، روايات، سيره اهل بيت عليهم السلام و نظرات انديشمندان اقتصاد اسلامى انجام گرفته است. معيارهايى كه براى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى استخراج گرديده است عبارتند از: طيب بودن، اولويت دادن نيازهاى واقعى، رعايت مصالح اجتماعى، كارايى در توليد.

کلیدواژه‌های مقاله :تولید، اقتصاد، بازار