آسيب هاى اخلاقى رابطه پسر و دختر

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : علی احمد پور

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 209 / صفحه 117-130

چکیده :

يكى از روابط آسيب زا و مخربى كه جامعه ما را تهديد مى كند، رابطه پنهانى و ناسالم بين دو جنس مخالف است. از ديدگاه دين مقدس اسلام، زنان و مردان در جامعه مى توانند با رعايت حدود شرعى با يكديگر برخورد و تعامل داشته باشند و در عين حال، حريم يكديگر، حيا و عفت خود را نيز حفظ كنند و از روابط پنهانى خوددارى كنند. هدف پژوهش حاضر كه به روش توصيفى ـ تحليلى صورت گرفته، بيان آسيب هاى اخلاقى روابط پنهانى بين پسر و دختر و دلايل مخالفت دين مقدس اسلام با اين گونه دوستى هاست و راه كارهاى پيش گيرى و برون رفت از اين معضل اجتماعى را مطرح مى كند. يافته هاى تحقيق نشان مى دهد كه افزايش بى اعتمادى و سوءظن، فروپاشى خانواده، احساس گناه، تأخير در ازدواج، بى عفتى و آبروريزى، سلب كرامت انسانى و تسلط شيطان، از مهم ترين آسيب هاى روابط پنهانى دختر و پسر مى باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :آسیب، اخلاق، اخلاق خانواده، دوستی، دوست